Điều khoản sử dụng

I. Giới thiệu chung

1.1 Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TADA được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh số 0315802938 (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “TADA Truck” hoặc “Bên cung cấp Ứng dụng”).

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải 4.0 dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, kết nối trực tiếp Bên sử dụng Ứng dụng và mạng lưới xe tải rỗng chiều về trên toàn quốc. Chúng tôi mang đến giải pháp công nghệ giúp cá nhân, doanh nghiệp tìm kiếm và quản lý xe tải trực tuyến. Đồng thời, giúp tài xế xe tải tăng thêm thu nhập.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn là Bên sử dụng Ứng dụng đã đọc và hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này.

1.2 Định nghĩa các thuật ngữ

“TADA” là Công ty TNHH Công nghệ TADA

“Bên cung cấp Ứng dụng” là TADA Truck, có thông tin được nêu tại phần đầu Điều Khoản Sử Dụng này;

“Bên sử dụng Ứng dụng” là thương nhân, tổ chức, hoặc cá nhân đăng ký sử dụng Ứng dụng và/hoặc trang web TADA Truck, bao gồm “Chủ hàng” (Bên sử dụng dịch vụ vận tải) và “Chủ xe” (Bên cung cấp dịch vụ vận tải)

“Chủ hàng” (hay còn gọi là “Bên sử dụng dịch vụ vận tải”) là thương nhân, tổ chức, cá nhân và/hoặc có thể là chủ sở hữu của Hàng Hóa và/ hoặc người đại diện đăng tin hộ có nhu cầu vận chuyển Hàng Hóa sử dụng Ứng dụng/Website để đăng tin. Công ty và/hoặc Người đặt hàng liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật với Bên Cung cấp Ứng dụng theo Thỏa Thuận này.

“Chủ xe” (hay còn gọi là “Bên cung cấp dịch vụ vận tải”) là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng Ứng dụng/Website TADA Truck để kết nối với Chủ hàng; được xem các thông tin đơn hàng, có khả năng thực hiện các yêu cầu vận chuyển cho Chủ hàng, có thể sở hữu phương tiện vận tải hoặc người đại diện thực hiện.

“Đơn Hàng” là thông tin vận chuyển Hàng Hóa được đăng tải lên ứng Dụng/website TADA Truck bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói.

“Thông báo” là các thông báo trên Ứng dụng/Website liên quan đến sử dụng Hệ thống, các hoạt động giao dịch thông tin giữa các Bên sử dụng Ứng dụng (nếu có) và các thông tin giới thiệu, quảng bá về TADA Truck.

“Sàn Vận Chuyển” là việc Chủ hàng và Chủ xe tự kết nối thông qua Hệ Thống Ứng dụng của Bên cung cấp Ứng dụng, miễn phí sử dụng Hệ Thống Ứng dụng, không phải thanh toán phí sử dụng cho Bên cung cấp Ứng dụng.

“Hàng Hóa” có nghĩa là các sản phẩm, tài sản hoặc các đối tượng khác được phép vận chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam mà Chủ hàng yêu cầu Chủ xe cung cấp dịch vụ vận chuyển theo từng Đơn Hàng

“Hệ thống” có nghĩa là hệ thống kết nối vận tải Hàng Hóa trên cơ sở Ứng dụng công nghệ phần mềm và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng kèm theo, được đặt tên là TADA Truck

“Hotline” có nghĩa là đường dây nóng bán hàng và hỗ trợ người dùng của Bên cung cấp Ứng dụng: 1900636296

Để có thể sử dụng Ứng dụng/Website để kết nối với nhau, trước hết bạn cần đăng ký tài khoản trên Ứng dụng và cung cấp các thông tin có liên quan. Sau khi thông tin đã được TADA Truck xác thực, bạn được coi là Bên sử dụng Ứng dụng và được cấp quyền sử dụng các tiện ích trên Ứng dụng/Website.

Nội dung Điều Khoản Sử Dụng này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Các Bên sử dụng Ứng dụng khi tham gia vào Hệ thống của Bên cung cấp Ứng dụng trên nền tảng Ứng dụng/Website đồng nghĩa với việc cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng này.

II. Các tiện ích

2.1 Đối tượng chung: 

Tất cả các Bên sử dụng Ứng dụng đã có tài khoản được xác thực trên Ứng dụng và chưa vi phạm bất cứ quy định nào trong quá trình đăng đơn và vận chuyển Hàng Hóa qua Ứng dụng.

2.2 Đơn Hàng Sàn Vận Chuyển:

Thông qua Hệ thống Ứng dụng, Chủ hàng sẽ tạo các Đơn Hàng phù hợp theo yêu cầu của mình, bao gồm các thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói. Sau khi nhận đầy đủ thông tin về Đơn Hàng, Chủ xe sẽ báo giá cho Chủ hàng đối với việc thực hiện dịch vụ vận tải. Chủ hàng sẽ chấp thuận Báo Giá của Chủ Xe qua Hệ thống và/hoặc Hotline để tạo thành một giao dịch.

Giá dịch vụ và các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên Chủ hàng và Chủ Xe tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm.

Để tránh hiểu nhầm, Sàn Vận Chuyển và các dịch vụ liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, TADA Truck sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện dịch vụ của Bên cung cấp Ứng dụng. Trong đó, các Chủ Xe bao gồm nhà xe, lái xe đăng ký tài khoản trên Hệ thống sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ và các trách nhiệm liên quan khác cho Chủ hàng.

2.3 Gói dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Phạm vi dịch vụ và cách thức sử dụng TADA Truck: Thông qua Hệ thống Ứng dụng, và/hoặc Hotline, Chủ hàng sẽ tạo các Đơn Hàng phù hợp theo yêu cầu của mình, bao gồm các thông tin về Hàng Hóa, tuyến đường vận chuyển, cách thức đóng gói. Các Đơn Hàng là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận này.

Điều kiện đối với Bên sử dụng Ứng dụng:

Đăng tải Đơn Hàng thật trên Ứng dụng thì mới sử dụng được gói dịch vụ vận chuyển. Trong trường hợp Bên cung cấp Ứng dụng phát hiện Đơn Hàng đăng tải là Đơn Hàng ảo, tài khoản của Bên sử dụng Ứng dụng trên Ứng dụng sẽ bị khóa vĩnh viễn và sẽ bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với bên chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ và/hoặc Chủ xe theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về loại, kích cỡ, thông số kỹ thuật và/hoặc bất kỳ đặc điểm cụ thể của Hàng Hóa được vận chuyển trong Đơn Hàng. Hàng Hóa vận chuyển không thuộc danh mục hạn chế, cấm kinh doanh, cấm vận chuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều kiện khác: Bên cung cấp Ứng dụng sẽ cập nhật đến các Bên sử dụng Ứng dụng trong trường hợp có những thay đổi đối với hoạt động vận chuyển trên Hệ thống

Giao và nhận Hàng Hóa: Hai Bên sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ Hàng Hóa về loại Hàng Hóa, số lượng Hàng Hóa và quy cách đóng gói và lập biên bản ghi nhận hiện trạng Hàng Hóa được bàn giao (“Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa”).

III. Quyền và nghĩa vụ của Bên cung cấp Ứng dụng

3.1 Quyền của Bên cung cấp Ứng dụng

Có quyền yêu cầu Bên sử dụng Ứng dụng cung cấp các thông tin, giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc kiểm chứng các giao dịch phát sinh trên Hệ thống của Bên cung cấp Ứng dụng;

Có quyền tạm dừng hợp tác với Bên sử dụng Ứng dụng trong trường hợp vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của Bên cung cấp Ứng dụng hoặc có những hành vi trái với bộ Quy tắc ứng xử dành cho các thành viên trên Hệ thống;

Có quyền đơn phương tạm dừng hợp tác với Bên sử dụng Ứng dụng vi phạm mà không cần báo trước;

Có quyền từ chối giải quyết tranh, khiếu nại khi Bên sử dụng Ứng dụng không thực hiện đúng hướng dẫn;

Kiểm tra tính phù hợp của Hàng Hóa vận chuyển so với Đơn Hàng, các chứng từ vận chuyển tương đương khác liên quan đến Hàng Hóa vận chuyển;

Các quyền khác theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật liên quan.

3.2.  Nghĩa vụ của Bên cung cấp Ứng dụng

Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng với Website/Ứng dụng;

Xây dựng và công bố công khai trên Website/Ứng dụng quy chế hoạt động theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên của Bên cung cấp Ứng dụng;

Kiểm tra và xác thực thông tin đăng ký các tài khoản tham gia hoạt động trên Ứng dụng;

Lưu giữ thông tin đăng ký của Bên sử dụng Ứng dụng ngay từ ngày đăng ký tham gia Ứng dụng và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin, không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Ứng dụng;

Yêu cầu Bên sử dụng Ứng dụng phải cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết để xác minh tài khoản;

Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật;

Duy trì hoạt động bình thường của Ứng dụng và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, Hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Bên cung cấp Ứng dụng không phải chịu trách nhiệm liên đới;

Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên sử dụng Ứng dụng

4.1 Quyền của Bên sử dụng Ứng dụng

4.1.1 Quyền chung trên Hệ thống

Bên sử dụng Ứng dụng được Bên cung cấp Ứng dụng bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin trên Ứng dụng điện tử;

Được quyền từ chối dịch vụ hoặc từ chối sử dụng Ứng dụng mà không cần đưa ra lý do;

Được phép cài đặt Ứng dụng trên thiết bị di động cá nhân, sử dụng Website cho mục đích sử dụng cá nhân, tổ chức hợp pháp;

Có quyền đóng góp ý kiến cho Bên cung cấp Ứng dụng trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại, email hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Bên cung cấp Ứng dụng;

4.1.2 Quyền đối với Gói dịch vụ vận chuyển:

Bên sử dụng Ứng dụng có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp Đồng đối với Chủ xe đã nhận thực hiện đơn hàng;

Yêu cầu Chủ xe Thông báo về tiến độ của việc thực hiện dịch vụ vận tải;

Yêu cầu Chủ xe tuân thủ các quy định nội bộ khi giao, nhận, và vận chuyển Hàng Hóa;

4.2 Nghĩa vụ của Bên Sử Dụng Ứng dụng

4.2.1. Nghĩa vụ chung trên Hệ thống

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bên cung cấp Ứng dụng khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng dụng hoặc dịch vụ vận tải;

Chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình trên Hệ thống của Bên Cung Cấp Ứng dụng;

Thực hiện đúng các thao tác cần thực hiện, điền chính xác thông tin Đơn Hàng vào đúng các mục thông tin tương ứng. Bên cung cấp Ứng dụng được miễn trừ trách nhiệm với các thiệt hại xảy ra do thao tác được thực hiện không đúng của Bên sử dụng Ứng dụng;

Trong trường hợp Bên sử dụng Ứng dụng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản, Bên sử dụng Ứng dụng có nghĩa vụ Thông báo cho Bên cung cấp Ứng dụng để được tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Bên sử dụng Ứng dụng quản lý quá trình sử dụng của mình. Bên cung cấp Ứng dụng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Bên sử dụng Ứng dụng không Thông báo cho Bên cung cấp Ứng dụng dẫn đến việc có bên thứ ba sử Dụng tài khoản đó của Bên sử dụng Ứng dụng;

Không được ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;

Không được sử dụng tài khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ Hàng Hóa mà mình yêu cầu;

Phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi yêu cầu Chủ xe thực hiện dịch vụ.

Không được sử dụng dịch vụ hoặc Ứng dụng nhằm mục đích trái pháp luật;

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung cần thiết khi sử dụng dịch vụ của các bên;

Không được sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng dụng để gây phiền toái hoặc làm khó các thành viên khác trên Hệ thống;

Không được cố tình bôi nhọ danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Bên cung cấp Ứng dụng;

Bên sử dụng Ứng dụng không được sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng dụng của Bên cung cấp Ứng dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bên cung cấp Ứng dụng;

Chủ hàng phải thanh toán cước phí theo đúng thỏa thuận với Chủ xe. Chịu trách nhiệm thanh toán Giá Vận Chuyển và các Khoản Chi Hộ, chi phí phát sinh theo các điều khoản đã thỏa thuận;

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;

Không đăng tải các thông tin về Hàng Hóa/dịch vụ thuộc danh mục hạn chế, cấm kinh doanh theo NĐ 59/2015/NĐ-CP;

Thực hiện theo đúng theo hướng dẫn của Bên cung cấp Ứng dụng trong quá trình thực hiện Đơn Hàng;

Bên sử dụng Ứng dụng có trách nhiệm quản lý và bảo mật tài khoản Ứng dụng được cấp bởi Bên cung cấp Ứng dụng, đồng thời tuân thủ các quy định sử dụng Ứng dụng.

4.2.2 Nghĩa vụ đối với Gói dịch vụ vận chuyển:

Trong trường hợp Bên sử dụng Ứng dụng bao gồm Công ty và Cá nhân liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi Đơn Hàng được đặt qua tài khoản theo Điều Khoản Sử Dụng này;

Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ và các chứng từ liên quan của Hàng Hóa trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền; cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp để Hàng Hóa lưu thông hợp lệ. Trong trường hợp Bên cung cấp Ứng dụng và/hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện các vấn đề không hợp pháp của Hàng Hóa, Bên cung cấp Ứng dụng được toàn quyền hủy bỏ việc vận chuyển Đơn Hàng và/hoặc đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. 

Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

V. Giới hạn trách nhiệm và Bảo hiểm với Ứng dụng/ Website TADA Truck

TADA Truck sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng TADA Truck; trang thiết bị và dữ liệu của Chủ tài khoản hoặc dữ liệu khách hàng của Chủ tài khoản vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của TADA Truck.

Như một điều kiện khi sử dụng Website và/ hoặc Ứng dụng này, Bạn đồng ý rằng TADA Truck, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của TADA Truck sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các dịch vụ của TADA Truck.

TADA Truck sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website www.tadatruck.vn. Ngoài ra, TADA Truck không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. TADA Truck không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

VI. Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

6.1 Đối với Đơn Hàng Sàn Vận Chuyển, Chủ hàng và Chủ xe tự thỏa thuận trên ứng Dụng

Chủ hàng và Chủ xe thực hiện giao dịch và thỏa thuận trực tiếp với nhau. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, Bên cung cấp Ứng dụng đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên. Do đó, Chủ hàng và Chủ xe nên làm việc dựa trên giấy tờ rõ ràng để giải quyết thỏa đáng nhất.

Chủ hàng và Chủ xe có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Bên cung cấp Ứng dụng sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa các bên. Bên cung cấp Ứng dụng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan hoặc khi cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu. Sau khi các thành viên đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại nên Thông báo cho Bên cung cấp Ứng dụng.

Bên cung cấp dịch vụ vận tải tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các thành viên có những hành vi phù hợp và nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

6.2 Đối với Đơn Hàng Dịch Vụ TADA Truck, do nhân viên điều phối của Bên cung cấp Ứng dụng Điều xe:

Bước 1: Phản hồi với Bên cung cấp Ứng dụng bằng cách gọi điện thoại đến số 1900636296, gửi phản hồi qua mục “Hỗ trợ” trong ứng Dụng, từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Bên cung cấp Ứng dụng. Đồng thời, Bên sử dụng Ứng dụng phải gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng thư đảm bảo đến Bên cung cấp Ứng dụng trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giao Hàng Hóa theo các Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa. Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 2. Bản sao các hóa đơn, chứng từ thể hiện giá trị của Hàng Hóa;
 3. Các giấy tờ khác liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Lưu ý: Hết thời hạn nêu tại Bước 1 này, Bên cung cấp Ứng dụng sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ Bên sử dụng ứng dụng.

Bước 2: Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Bên cung cấp Ứng dụng sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và Thông báo cho các bên có liên quan. Bên cung cấp Ứng dụng cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Bên sử dụng Ứng dụng để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

6.3 Khiếu nại khác

Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử và nội dung hợp đồng mà Bên sử dụng Ứng dụng đã cam kết, Bên cung cấp Ứng dụng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

VII. Phân định trách nhiệm giữa Bên sử dụng Ứng dụng và Bên cung cấp Ứng dụng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên ứng Dụng/ Website

Nếu có tranh chấp phát sinh giữa các người dùng với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận, thương lượng và hoà giải. Bên cung cấp Ứng dụng sẽ hỗ trợ Bên khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải nếu tập hợp bằng chứng cụ thể và xác thực về sự việc bị vi phạm. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng, Bên cung cấp Ứng dụng sẽ đề nghị Bên bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Bên cung cấp Ứng dụng vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất Bên bị vi phạm

VIII. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

8.1 Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách thành công nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể phát sinh và nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Bên sử dụng Ứng dụng, khi đăng ký sử dụng Ứng dụng/ Website mà do Bên cung cấp Ứng dụng cung cấp, Bên sử dụng Ứng dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu gồm: tên, số điện thoại, email. Các thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối, sẽ được thẩm định và lưu trữ trong Hệ thống của Bên cung cấp Ứng dụng.

Bên sử dụng Ứng dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng/ Website dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên cung cấp Ứng dụng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

8.2 Địa chỉ đơn vị thu thập và bảo quản thông tin

Công ty TNHH Công Nghệ TADA.

Địa chỉ: 37 đường số 2 phường Bình An, quận 02, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900636296

8.3 Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập thông tin nhằm mục đích:

 • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bên sử dụng Ứng dụng và Bên cung cấp Ứng dụng; 
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên và các hoạt động giả mạo Bên sử dụng Ứng dụng;
 • Liên lạc và giải quyết với các thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng các thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch trên Ứng Dụng;
 • Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu: Bên cung cấp Ứng dụng có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không một ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

8.4 Cam kết bảo mật thông tin

Bên cung cấp Ứng dụng cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của các thành viên, Bên sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Bên cung cấp Ứng dụng có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Bên cung cấp Ứng dụng cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy tắc bảo mật thông tin, chính sách bảo mật và an toàn thông tin này.

8.5 Thời gian lưu trữ thông tin

Bên cung cấp Ứng dụng sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các Hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình khách hàng sử dụng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình sử dụng.

8.6 Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho Bên thứ ba đến Bên cung cấp Ứng dụng bằng việc gửi thư hoặc qua email: hotro@tada.global.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến Bên sử dụng Ứng dụng  là 15 ngày.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Bên cung cấp Ứng dụng cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ Hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Bên cung cấp Ứng dụng, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn, ổn định của toàn bộ Hệ thống và quyền lợi cho thành viên.

Bên cung cấp Ứng dụng cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trong trường hợp phát hiện các lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác trong quá trình tham gia giao dịch thì Bên sử dụng Ứng dụng Thông báo cho Bên cung cấp Ứng dụng qua địa chỉ email: hotro@TADA Truck.com hoặc tổng đài 1900636296, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Bên cung cấp Ứng dụng sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Thông báo của các thành viên không đến được Bên cung cấp Ứng dụng, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Bên cung cấp Ứng dụng gây ra.

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, các thành viên bắt buộc phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

X. Điều khoản chung

10.1 Điều khoản áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng Ứng dụng của Bên cung cấp Ứng dụng có hiệu lực từ khi được ban hành công khai và có hiệu lực khi Bên sử dụng Ứng dụng xác nhận trên Ứng dụng. Bên cung cấp Ứng dụng có quyền điều chỉnh, thay đổi các quy chế để phù hợp với các hoạt động của Bên cung cấp Ứng dụng cũng như thuận tiện cho các thành viên. Những thay đổi này sẽ được Thông báo trên website và trên Ứng dụng của Bên cung cấp Ứng dụng. Quy chế được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày có Thông báo thay đổi. Việc Bên sử dụng Ứng dụng tiếp tục sử dụng sau khi quy chế đã điều chỉnh hoặc thay đổi được công bố đồng nghĩa với việc Bên sử dụng Ứng dụng đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế sửa đổi đó. Thành viên của Ứng dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy chế hiện hành khi sử dụng Ứng dụng/ Website của Bên cung cấp Ứng dụng.

10.2 Điều khoản cam kết

Về phía Bên sử dụng Ứng dụng: mọi thành viên tham gia sử dụng Ứng dụng và/ hoặc Website của Bên cung cấp Ứng dụng đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc và chấp nhận những quy định và quy chế mà Bên cung cấp Ứng dụng đã đưa ra.

VỀ phía Bên cung cấp Ứng dụng: chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm được nêu ra trong Thỏa Thuận

10.3 Điều khoản khác

 1. Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, sẽ được Các Bên giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Nếu Các Bên không thể giải quyết được theo hình thức thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền của Việt Nam.
 2. Các bên đồng ý với việc sử dụng chức năng xác nhận qua Hệ thống để giao kết, thực hiện Thỏa thuận. Bằng thao tác xác nhận bởi Bên sử dụng Ứng dụng hoặc người đại diện có thẩm quyền theo thông tin cung cấp, Bên sử dụng Ứng dụng xác nhận giá trị pháp lý của Thỏa thuận, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại, kiện tụng liên quan đến giá trị Thỏa Thuận này.
 3. Các Bên thống nhất rằng việc không sử dụng con dấu doanh nghiệp của mỗi Bên trong Thỏa Thuận được giao kết thông qua phương tiện điện tử này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa Thuận.
 4. Nếu bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa Thuận không có hiệu lực theo pháp luật Việt Nam, việc vô hiệu của Điều khoản đó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản còn lại của Hợp Đồng, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. 
 5. Bất kể các quy định theo pháp luật Việt Nam về hợp đồng theo mẫu và Điều kiện giao dịch chung, Các Bên đồng ý với các Điều khoản tại Thỏa Thuận này.
 6. Thỏa Thuận được lập và được lưu trữ dưới dạng điện tử. Mỗi Bên cam kết đã hiểu toàn bộ nội dung Hợp đồng để thực hiện.