Chính sách bảo hành

TADA Vietnam là bên trung gian kết nối chủ xe và khách hàng thông qua ứng dụng và website TADA Truck. TADA không có trách nhiệm và nghĩa vụ trong chính sách bảo hành

  1. Điều Khoản Sử Dụng Ứng Dụng của Bên cung cấp Ứng Dụng có hiệu lực từ khi được ban hành công khai và có hiệu lực khi Bên Sử Dụng Dịch Vụ xác nhận trên Ứng Dụng. Bên cung cấp Ứng Dụng có quyền điều chỉnh, thay đổi các quy chế để phù hợp với các hoạt động của Bên cung cấp Ứng Dụng cũng như thuận tiện cho các thành viên. Những thay đổi này sẽ được Thông báo trên website và trên Ứng Dụng của Bên cung cấp Ứng Dụng. Quy chế được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày có Thông báo thay đổi. Việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế đã điều chỉnh hoặc thay đổi được công bố đồng nghĩa với việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế sửa đổi đó. Thành viên của Ứng dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy chế hiện hành khi sử dụng Dịch Vụ của Bên cung cấp Ứng Dụng.

  2. Điều khoản khác: Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, sẽ được Các Bên giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Nếu Các Bên không thể giải quyết được theo hình thức thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền của Việt Nam. Các bên đồng ý với việc sử dụng chức năng xác nhận qua Hệ thống để giao kết, thực hiện Thỏa thuận. Bằng thao tác xác nhận bởi Bên Sử Dụng Dịch vụ hoặc người đại diện có thẩm quyền theo thông tin cung cấp, Bên Sử Dụng Dịch vụ xác nhận giá trị pháp lý của Thỏa thuận, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại, kiện tụng liên quan đến giá trị Thỏa Thuận này. Các Bên thống nhất rằng việc không sử dụng con dấu doanh nghiệp của mỗi Bên trong Thỏa Thuận được giao kết thông qua phương tiện điện tử này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa Thuận. Nếu bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa Thuận không có hiệu lực theo pháp luật Việt Nam, việc vô hiệu của Điều khoản đó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản còn lại của Hợp Đồng, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. Bất kể các quy định theo pháp luật Việt Nam về hợp đồng theo mẫu và Điều kiện giao dịch chung, Các Bên đồng ý với các Điều khoản tại Thỏa Thuận này. Thỏa Thuận được lập và được lưu trữ dưới dạng điện tử. Mỗi Bên cam kết đã hiểu toàn bộ nội dung Hợp đồng để thực hiện.